Өршөөл нигүүлслийн жил зарлагдлаа

2015 оны 3-р сарын 13 ны өдөр Папын Зөвлөл хуралдаж Пап Францис энэхүү жилийг “Өршөөл нигүүлслийн жил” хэмээн зарлав. Пап Францис “Энэ бол өршөөн нигүүсэх цаг юм. Эгэл итгэгчид нийгмийн өөр өөр давхрага болон нөхцөл байдалд...