Хавчлаганд байгаа Христийн сүмүүд

Хавчлага дарамт байгаа улс орнуудын тухай харуулж энэ нь өнөөдөр хамгийн сэтгэл эмзэглүүлсэн асуудал болоод байгаа тухай үзүүлж байгаа 2014 оны тоо баримтаар бэлтгэсэн.