Марк гэгээнтэн, сударч

Марк гэгээнтэн Петрийн нөлөөгөөр өөрчлөгдсөн билээ. Тэр Петрт бараа болж, Ром руу хэлмэрч буюу бичээчээр явжээ. Азийн сүмүүдэд бичсэн анхны захидалдаа Петр түүнийг “Миний хүү Марк” хэмээн нэрлэж, мэнд дамжуулж байсан юм. Эзэний амьдралын...