ПАУЛ ЭЛЧ ГЭГЭЭНТЭНД ХАНДАХ ЗАЛБИРАЛТ ЕС

Харь үндэстнүүдэд илгээгдсэн Элч, Паул гэгээнтэн, бидний төлөө залбиран соёрхоно уу.