Библи дэх ариун гэгээн байдал

Гэгээн, ариун байдал юу вэ? Хуучин Гэрээнд ариун байдал бат бөх чанар гэсэн утгатай. Тэнгэр Бурханы тушаал биелүүлэх ба Түүнд үйлчлэхийн тулд бат бөх шинж чанар хэрэг болдог. Гэгээн хүмүүс хуучин гэрээнд олон жишээ...