Есүс Христэд итгэдэг

“Би Тэнгэрбурханы амин ганц Хүү Есүс Христэд итгэдэг” хэмээх хичээлийг хүргэж байна.

үзэх     татах  товчлуурыг даран 5-10 секунд хүлээнэ үү.

 

Холбоотой мэдээ...