ПАУЛ ЭЛЧ ГЭГЭЭНТЭНД ХАНДАХ ЗАЛБИРАЛТ ЕС

Харь үндэстнүүдэд илгээгдсэн Элч, Паул гэгээнтэн, бидний төлөө залбиран соёрхоно уу.

Нэгдүгээр өдөр 8 сар 19
Хоёрдугаар өдөр 8 сар 20
Гуравдугаар өдөр 8 сар 21
Дөрөвдүгээр өдөр 8 сар 22
Тавдугаар өдөр 8 сар 23
Зургаадугаар өдөр 8 сар 24
Долдугаар өдөр 8 сар 25
Наймдугаар өдөр 8 сар 26
Есдүгээр өдөр 8 сар 27

 

Холбоотой мэдээ...