Орчуулсан магтаалын дуунууд

Бичлэг 1, 2

Бичлэг 3, 4

Бичлэг 1: Ариун Сүнс ирээч

Бичлэг 2: Ариун Сүнс ирээч гал мэт

Бичлэг 3: Ирээч Ариун Сүнс буугтун

Бичлэг 4: Есүс Христ Та миний амьдрал

 

Холбоотой мэдээ...