Талархал-магтаалын Мөргөл номын залбирал аудио бичлэгээр

Өвөрхангай аймаг дахь Энэрлийн Эх католик сүмээс талархал-магтаалын Мөргөлийн гарын авлага номд багтсан залбирлуудыг аудио хэлбэрээр бэлтгэн ирүүллээ.

Холбоотой мэдээ...