Category: Сарнайн эрх

670px-Pray-the-Rosary-Step-2-Version-3

Сарнайн эрхэн залбирлын үүсэл гарал

Амар амгалан Мариа минь ээ залбирал дэлгэрч байх үетэй зэрэгцээд хийдийн санваартнууд энэ залбирлыг мөн 150 удаа давтан хэлдэг болж эхлэв. Учир нь үүнээс өмнө хийдэд Давидын 150 дууллыг цээжээр уншдаг байсан гэдэг бөгөөд...