Үндсэн ёслол

Тэнгэрбурхан бүгдэд хайртай бөгөөд хүн бүрт ямар нэгэн хэлбэрээр өөрийн хайр ивээлээ дамжуулж байдаг. Үүний дотор Тэнгэрбурхан хайр ивээлээ нүдэнд харагддаг бидний мэдэрч болох хамгийн тодорхой байдлаар дамжуулдаг нь үндсэн ёслол юм. татах татах