Шашны хариуцлагатны төлөвлөгөө

2007-2010 он Амьдралын талх МОН/ ENG

2007-2008 он Үгэн талх монгол англи солонгос
2008-2009 он Эвхаристын талх монгол англи солонгос
2009-2010 он Энэрэл хайрын талх монгол англи солонгос

 

2010-2013 он “Христийн дагалдагч болох” МОН/ ENGKOR

2010-2011 он “Залбиралт амьдралаар Намайг дага” монгол✔︎ англи✔︎ солонгос✔︎
2011-2012 он “Ёс суртахуунт амьдралаар Намайг дага” монгол ✔︎ англи ✔︎ солонгос ✔︎
2012-2013 он “Ариун амьдралаар Намайг дага” монгол ✔︎ англи ✔︎ солонгоc ✔︎

 

2014-2016 он “Итгэл бишрэлээ бэхжүүлцгээе” МОН/ ENGKOR

2014 он Боловсрол төлөвшлийн “А” жил монгол✔︎ англи✔︎ солонгос✔︎
2015 он Боловсрол төлөвшлийн “Б” жил монгол ✔︎ англи ✔︎ солонгос
2016 он Шашин дэлгэрүүлэх жил “Илгээгдэхийн тулд дуудагдсан” монгол ✔︎ англи ✔︎ солонгос ✔︎